Cài đặt Extension

Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số,

Công cụ ký điện tử của BkavCA phải được thêm và được kích hoạt trên trình duyệt.

Hiện tại, trình duyệt của bạn chưa được thêm và kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA, bạn bấm Tiếp tục để thực hiện.